1. Bendrosios nuostatos

1.1. Abi sudaromo pirkimo sandorio šalys sutinka, kad asmuo, kuris užpildo parduotuvės vartotojo profilio registracijos formą yra susipažinęs su taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka bei supranta visas taisyklėse nurodytas sąlygas ir įsipareigojimus.

1.2. Sutikęs su internetinio tinklapio barkvilioakademija.com prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir užsakymo metu paspaudęs „Apmokėti“ nuorodą, pirkėjas rodo savo laisvą valią įsigyti užsakymo turinyje minimas prekes už užsakyme nurodytą kainą.

1.3. Užsakymas laikomas gautu nuo to momento, kai pardavėjo administravimo profilyje sugeneruojamas užsakymas pirkėjo vardu. Pirkėjas apie sėkmingą užsakymo sugeneravimą bus informuotas elektronine žinute (pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu pašto adresu). Jei užsakymas dėl sistemos gedimo ar kitų aplinkybių nebūtų suformuotas, pirkėjas negaus jokio pranešimo. Negavus Užsakymo patvirtinimo el. paštu, pirkėjas turi teisę kreiptis į pardavėją el. paštu info@barkvilioakademija.lt ir informuoti apie klaidą.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti pirkėjo teises arba panaikinti pirkėjo registraciją elektroniniame tinklapyje barkvilioakademija.com , jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse nustatytų sąlygų ir taisyklių. Pardavėjas taip pat turi teisę panaikinti pirkėjo atsiliepimus jei šie yra įžeidžiančio turinio, kuris pažeidžia LR teisės aktuose numatytas normas.

1.5. Pirkėjas ir pardavėjas žodiniu ar rašytiniu susitarimu turi teisę atšaukti, pakeisti užsakymą.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausia taisyklių versija yra pateikiama pirkėjui kiekvieno užsakymo formavimo metu.

1.7. Visuose šių taisyklių punktuose vienaskaita gali reikšti daugiskaitą, vyriška giminė – moterišką, bei linksnis kitą linksnį, jei tai savaime suprantama iš taisyklių turinio.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia pirkėjo informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

2.1.1. Sėkmingai apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

2.1.2. Sumažinti pirkėjo laiko sąnaudas pirkimo proceso metu.

2.1.3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

2.1.4. Įvykdyti kitus sutartinius šalių įsipareigojimus, numatytus šiose taisyklėse.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka. Visa apie pirkėją sukaupta informacija nėra ir nebus perduodama trečiosioms šalims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus.

3. Sutarties sudarymo momentas (Prekių užsakymas)

3.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo – pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai pardavėjas išsiunčia pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos pirkėjui.

3.2. Kiekvienas pirkėjo pateiktas užsakymas yra saugomas pardavėjo elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymus, esančius duomenų bazėje, panaikinti po jų įvykdymo/atšaukimo.

4. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1.Prekių užsakyme ir parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.

4.2. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:

4.2.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu ar kredito kortele, nurodydamas užsakymo numerį.

4.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti laiku:

4.3.1. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš pardavėjo momento. Pardavėjas apie gautą pirkėjo įmoką informuos el. pranešimu per artimiausias 24 valandas nuo apmokėjimo gavimo momento. Pirkėjui nesumokėjus už užsakyme nurodytas prekes per 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandas, praėjus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) valandoms po užsakymo gavimo momento, užsakymas netenka galios ir pardavėjas įgyja teisę pasirinktu metu užsakymą anuliuoti.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prisijungimo į mokymų sistemą nuoroda pirkėjau išssiunčiama per 24 val, nuo apmokėjimo už mokymus gavimą. 

5.2. Pardavėjas įsipareigoja konsultuoti pirkėją iškylančiais prisijungimo prie mokymų sistemos klausimais.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja konsultuoti pirkėją praktikos planavimo klausimais.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

6.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.